AML

AML zákon

CO JE TO AML ZÁKON?

Z Á K O N č . 2 5 3 / 2 0 0 8 S b . o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Finanční Analytický Úřad

Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.

KDO JE POVINNOU OSOBOU?

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí mmj. osoba, která:

 • nakupuje nebo prodává nemovité věci
 • je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování
 • je dražebníkem

IDENTIFIKACE

KDY JE POVINNOST IDENTIFIKACE?

 • nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR, pokud tento zákon dále nestanoví jinak
 • pokud jde o vznik obchodního vztahu bez ohledu na na stanovený limit
 • pokud jde o podezřelý obchod

V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

JAK SE PROVÁDÍ  IDENTIFIKACE FYZICKÉ OSOBY?

Povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán,
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

JAK SE PROVÁDÍ IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY?

Povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří
z dokladu o existenci právnické osoby a provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.

Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

KONTROLA

KDY JE POVINNOST KONTROLY?

 • nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 10.000 EUR (u nemovitostí)
 • s politicky exponovanou osobou
 • s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou

CO KONTROLA ZAHRNUJE?

 • přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká
 • zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu
 • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu

Jednou z věcí kontroly je zjištění původu nabytí nemovitosti prodávajícím, za tímto účelem je prodávající povinnen doložit nabývací titul, kterým je nejčastěji kupní smlouva.

NEUSKUTEČNĚNÍ OBCHODU

Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu, navázání obchodního vztahu, nebo ukončí obchodní vztah, pokud:

 • se klient odmítne podrobit identifikaci
 • pokud není znám původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu
 • klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole
 • má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů

PODEZŘELÝ OBCHOD

Skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat:

 • klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná
 • klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech
 • během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé
 • klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody
 • prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům
 • klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele
 • klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi

JAK VYHOVĚT ZÁKONU BEZ NUTNOSTI FOTIT SI VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ?

Dle AML zákona jsem oprávněn si udělat kopii vašeho občanského průkazu a to i bez vašeho souhlasu, nikoli však bez vašeho vědomí. Uvědomuji si, o jak citlivé údaje jde a jaké může být zneužití takovéto kopie, přesto je nutno AML zákonu vyhovět. Právě proto jsem pro vás ořipravil možnost tyto údaje poskytnout dobrovolně bez nutnosti pořizovat kopii občanského průkazu. Výhodou je, že na osobní schůzce tyto údaje již pouze zkontroluji z vašeho občanského průkazu a zároveň odpadne zdlouhavé opisování těchto údajů.

Do jednotlivých políček stačí vepsat dané údaje, políčka označená hvězdičkou jsou povinná.