Realitní
slovník

Níže naleznete slovník pojmů užívaný v oblasti nemovitostí.

A

Anuita

Anuita je nesplacená částka družstvu, jedná se v podstatě o úvěr. Hradí se v případě, že družstvo vzniklo za účelem privatizace bytových domů, nebo si družstvo vzalo úvěr na zateplení, rekonstrukci apod. Tento úvěr se hradí do té doby, dokud není splacený a vy jako družstevní podílník se na splácení tohoto úvěru podílíte.

AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. AML je zkratka z anglického „Anti money laundering law“. Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Více na odkazu https://www.filipondrus.cz/aml/

E

Evidenční list

Označení evidenční list k bytu bylo používáno dříve, v současné legislativě jej již nenajdeme. Plnohodnotnou alternativou je předpis záloh, pojem evidenční list se ale ujal a obecně je stále používán. Evidenční list obsahuje údaje, které jsou uváděny v předpisu záloh a jsou nezbytné pro rozúčtování nákladů (osoby, m2 apod.). Z evidenčního listu tedy zjistíte, za co a kolik za váš byt platíte na jednotlivé položky služeb a energií – kolik platíte za úklid, kolik za elektřinu a podobně. Získat předpis záloh je možné například u správcovské firmy případně u statutárního zástupce (BD, SVJ,).

J

Jistina

Jistina je základ půjčky od banky, ve kterém nejsou zahrnuty poplatky ani úroky. Je to tedy částka, které si od banky půjčíte, splácíte ji, a navíc k ní splácíte úrok a případně další poplatky. Část jistiny, kterou zaplatíte, se nazývá úmor.

K

Kontrola spalinových cest

Při kontrole se provádí posouzení bezpečného umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv. Posuzuje se komín, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny nařízením vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

L

List vlastnictví

List vlastnictví je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné jej získat prostřednictvím Czech POINTu.

M

Movitý majetek

Movitý majetek, věc movitá nebo movitost je něco, co můžete fyzicky přestěhovat či přenést na jiné místo. Může se jednat o osobní věci – např. počítač, mobil, televize, umělecké předměty, šperky, auto, ale podle zákona třeba i zvířata, cenné papíry nebo majetková práva. Naopak nemovitý majetek nemůžeme přestěhovat, vzít si do kapsy a odnést, protože je pevně vázaný k určitému místu. Klasickým příkladem nemovitosti je třeba dům nebo byt.

N

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je listina, ve které žádáte zahájení řízení o změně či zániku práv u určité nemovitostí. Pokud jsou náležitosti vkladu splněny a žádná strana nemá další připomínky, tak se na základě vkladu zapíší do katastru nemovitostí změněná vlastnická práva, věcná břemena a další práva. Po podání začínají plynout lhůty pro zapsání – obvykle do 1 pracovního dne od podání obdrží navrhovatel potvrzení o obdržení návrhu na vklad, následuje zákonná ochranná lhůta 20 dní a po uplynutí lhůty má katastr 7–10 dní na rozhodnutí o provedení vkladu. Následně už nový vlastník najde své jméno ve výpisu z katastru.

O

Odhad nemovitosti

Odhad neboli ocenění nemovitosti je dokument vypracovaný odborným znalcem. Ten na základě žádosti stanoví odhadní cenu nemovitosti. Odhadní cena nemovitosti nemusí být vždy cenou tržní. Příklad: Chcete si pořídit byt, žádáte o hypotéku a banka nejprve provede odhad nemovitosti. Zjišťuje tak, jestli je požadovaná částka úvěru adekvátní k hodnotě kupované nemovitosti. Odhad pro banku zajišťuje odborný odhadce, který je na seznamu odhadců dané konkrétní banky.

P

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku a je povinnost jej předat kupujícím/nájemcům nejpozději v den podpisu kupní/nájemní smlouvy. Povinnost uvádět energetickou třídu je již v době inzerce nemovitosti.

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je v českém právním řádu dokument, jímž dává vlastník určité nemovitosti na vědomí zájem rozdělit svoji nemovitost na jednotky. Tento dokument se podává na katastr nemovitostí, který následně může zapsat nově vymezené jednotky a jejich nové vlastníky.

R

Revize spalinových cest

Revize spalinových cest se provádí: a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv(za výměnu spotřebiče se nepovažuje výměna spotřebiče stejného výrobce a stejného typového označení), d) po komínovém požáru, e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revize spalinové cesty (kulaté razítko) se neprovádí každý rok, ale slouží do doby, kdy by mohla vzniknout na spalinové cestě jedna z pěti výše uvedených skutečností. Nařízení vlády 91/2010 Sb. v § 5 stanoví důvody, kdy je nutné provést revizi spalinové cesty. Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty, činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se okruh odborně způsobilých osob, jež jsou oprávněny k provedení revize spalinové cesty, a jsou většinou od kontroly spalinové cesty i cenově rozdílnější.

T

Tržní analýza

Tržní analýza spočívá v určení prodejní ceny prodávané či pronajímané nemovitosti. V případě prodeje nemovitosti bere v potaz stávající nabídkové ceny, historii realizovaných cen, časové dotace na realizované obchody apod. a to vše s ohledem na vaše potřeby - rychlost/výnos. Každá nemovitost má nějaká specifika a proto určení ceny nejde dělat jen tabulkově, ale i s ohledem na potřeby kupujících, stav trhu nemovitostí, trhu hypotečních úvěrů či dostupnosti stavebních materiálů a práce.

V

Věcné břemeno

Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.

Z

Zástavní právo

Zástavní právo k nemovitosti je nedílnou součástí hypotéky. V případě, že hypotéku nejste schopní splatit, banka má nárok zástavu (tedy vaši nemovitost) zpeněžit a výtěžek použít na splacení dluhu. Zastavit se dá jak nemovitost, na kterou si berete hypotéku, tak i jiná nemovitost, kterou už vlastníte. Aby byla zástava platná, musí být zapsaná v katastru nemovitostí. Nemovitost musí být v zástavě celá, nelze zastavit jen její část.

Virtuální prohlídka

Ne každý má schopnost si dispozici bytu představit z fotek a dostatečně se tak v nemovitosti zorientovat.

Díky virtuální prohlídce si zájemce projde nemovitost do posledního detailu a pokud má 3D brýle, ocitne se ve virtuální realitě v dané nemovitosti. 

A mnoho dalších ...

  • Selský rozum
    Software, hardware, know how, kompetence? Fajn, ale selský rozum leckdy pomůže nejvíc.
  • Empatie
    Bez ní se opravdu neobejdu, méně je někdy více a dobrý obchdoník více naslouchá, než mluví.